הוראות שימוש סוללת ליתיום פולימר

• אין להכניס את הסוללה למים. יש לאחסן אותה בתנאי קור ויובש.

• אין לעשות בסוללה שימוש או להשאיר אותה בסמוך למקור חום כמו אש או גוף חימום.

• יש להשתמש במטען המותאם בלבד.

• אין להחליף את בין הקצה החיובי לשלילי.

• אין לחבר את הסוללה ישירות לשקע חשמלי.

• אין להעביר או לאחסן את הסוללה בקרבה למתכות.

• אין לזרוק את הסוללה או להביאה למצב של זעזוע מכני.

• יש להרחיק את הסוללה מילדים.

• אין להפריד, להרכיב מחדש או לארוז מחדש את הסוללה לא אישור מאיתנו.

• החברה אינה אחראית לנזקים או אובדן שהם תוצאה של שימוש שלא אושר על ידינו.

• יש לטעון את הסוללה לאחר כל שימוש.